Blog

කැලෑ ගිනිතැබීම් හා මහජනතාවගේ වගකීම

කැලෑ  ගිනි ගැනීමක් ලෙස හඳුන්වනු ලබන්නේ, තණ බිම්, පඳුරු සහිත භූමියක හෝ වනාන්තරයක පාලනයකින් තොරව එකවර ඇතිවන ගිනි ගැනීමකි. මෙම ගිනි ගැනීම් සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේ “ලැව් ගිනි” ලෙස හඳුන්වනු ලබයි. මෙම ගිනිගැනීම් හේතුවෙන් ජෛව විවිධත්වයට දැඩි ලෙස  හානි පමුණුවනු ලබන අතරම  මෙමඟින් මිනිස් ජීවිත වෙතද තර්ජනයක් එල්ල විය හැකිය. මෙම කැලෑ  ගිනි ගැනීම් හෙවත් ලැව් ගිනි වර්ෂයේ ඕනෑම වේලාවක සිදුවිය හැකි නමුත් මෙය හට ගැනීමට උණුසුම්, වියළි කාලගුණය  ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වේ. දේශගුණික විපර්යාස හේතුවෙන් අධික උෂ්ණත්වයක් ඇති වන අතර  එහි ප්‍රතිඵලක්

Bottom Trawling in Sri Lanka and its impacts By Vinhara Randeny

Bottom trawling is an industrial fishing method where a large net with heavy weights is dragged across the seafloor, scooping up everything in its path, from the targeted fish to incidentally caught, centuries-old corals. Due to the use of trawl nets, there is a lack of selectivity in the catch. These trawling nets collect and kill large amounts of non-target species including commercially invaluable species, juvenile fish and endangered species. The by-catch (untargeted species) are then discarded due to the little

The Upside of Upcycling

Ever since its inception, plastic taken the world by storm; insofar that it is estimated that there will be more plastic waste in the sea than fish by 2050. Production of plastics has increased twenty-fold since 1964, reaching 311m tons in 2014, as per the Ellen MacArthur Foundation report launched at the World Economic Forum. According to the Ocean Conservancy, 8 million metric tons of plastics enter the ocean annually, on top of the estimated 150 million metric tons that already

වායු දුෂණය

Photo credits- Daily Mirror Sri Lanka පිරිසිදු වාතය සෑම ජීවියෙකුගේම මුලික අවශ්‍යතාවයකි. නමුත් වර්තමානයේ ලෝකයේ අනෙකුත් රටවල මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේද වායු දුෂණය වර්තමානය වන විට ප්‍රබල ගැටළුවක් වෙමින් පවතී. ස්වාභාවිකව හෝ මිනිසාගේ මැදිහත්වීමෙන්  රසායනික ද්‍රව්‍ය සහ අහිතකර  වායුන් පරිසරයට මුදා හැරීම හේතුවෙන් වායුගෝලයේ ගුණාත්මකභාවය අඩු වීම ඉතා සරලව වායු දුෂණය ලෙස හැඳින්විය හැකිය. මෙමඟින් මිනිසාගේ සෞඛ්‍යයට මෙන්ම රටෙහි ආර්ථික සංවර්ධනයට සෘජු සහ වක්‍ර බලපෑම් රාශියක් ඇති  කරනු ලබයි. වායු දුෂණය වර්තමානය වන විට පෘථිවිවාසි සියළුම ජීවින් මුහුණපා ඇති ප්‍රධාන ගැටලුවකි. පිරිසිදු වාතය වායු වර්ග කිහිපයකින් අන්තර්ගත වේ.

Why Biodiversity Makes Good Business Sense

Climate change is one of the pressing environmental issues globally and it is already here among us. However, there is more to climate change than rising sea levels. It affects our livelihood and destroys precious biodiversity.   The below presentation was delivered by the Chairperson and Director of EFL, Dr. Eric Wikramanayake on ‘Why biodiversity makes good business sense’. The presentation was delivered to the members of the Colombo Club which included leading business professionals in the country. [wonderplugin_pdf src=”https://efl.lk/wp-content/uploads/2019/02/Colombo-Club-Presentation.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

Save Our Forests to Save Our Future – A Message from EFL Chairperson

An Ecosystem Based Adaptation Plan against Climate Change and Natural Disasters The weather patterns we are now experiencing is the new ‘norm’; climate change is here to stay. It’s the present, not in the future. Climate projections show that we can expect more severe, unpredictable weather patterns now and in the future. Gone are the days when farmers, businesses, and people could plan their lives and livelihoods based on relatively predictable seasons. Instead, the ‘new norm’ will be erratic and heavy bouts

Video on plastic pollution

A video made by Zaineb Akbarally on plastic pollution, in relation to World Environment Day 2018 and its theme. In 1950, the world’s population of 2.5 billion produced 1.5 million tons of plastic; in 2016, a global population of more than 7 billion people produced over 320 million tons of plastic. This is set to double by 2034. Every day approximately 8 million pieces of plastic pollution find their way into our oceans. There are many things we can do

Poaching Threatens Pangolins in Sri Lanka

World Pangolin Day falls every 3rd Saturday in February to celebrate and develop conservation efforts of this beautiful animal, who in recent years has become the most trafficked mammal in the world to the extent that it is nearly extinct. Pangolins are nocturnal mammals spread over Asian and African continents, comprising eight species. Their diet contains ants and termites which they eat with the help of their long tongue. They also have large protective keratin scales to cover their skin which